ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฎิบัติงาน การบริหารพัสดุ การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ (อ่าน 149) 08 ก.ย. 65
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (อ่าน 139) 08 ก.ย. 65
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน (อ่าน 140) 08 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 70) 29 ต.ค. 63
หนังสือปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน (อ่าน 1245) 24 ส.ค. 59
เอกสารบรรยายอบรมพัสดุ (อ่าน 1275) 24 ส.ค. 59