ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ ไชยสุระ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรยุทธ สัตถาผล
ตำแหน่ง : รก.ครูใหญ่ ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศรีวรสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเขนก โก๊สุโข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 – 30 ต.ค. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ทุมมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ม.ค. 2553 - 6 ธ.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประนมเนตร มุลฑา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2554 – 4 พ.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเมืองไทย ผลาจันทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2559 – 4 ต.ค. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน